Between analyser differences in chloride measurements and thus anion gap cause different interpretations of the acid-base balance.

N. Geerts, N. Wlazlo, V. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

448 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e81-e84
Aantal pagina's4
TijdschriftClinical Chemistry and Laboratory Medicine
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2016

Citeer dit