Betere gegevensuitwisseling ziekenhuis - ouderenzorg

H.R. (Roy) Stokvis

Onderzoeksoutput: ScriptieEngD Thesis

405 Downloads (Pure)

Samenvatting

Informatie-uitwisseling bij overdracht van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg is binnen Saxenburgh niet optimaal. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van zorg, registratielast bij professionals, hergebruik van gegevens en de veiligheid van gegevens. In het BIZON-project is een ontwerp opgeleverd dat de knelpunten in het proces oplost en gestructureerde uitwisseling van gegevens binnen en buiten Saxenburgh mogelijk maakt.
Om digitale uitwisseling van patiëntgegevens hoog op de agenda van de organisatie te krijgen is het opgenomen in het nieuw opgestelde beleidsplan informatisering. Dit plan sluit aan bij de strategische doelen van Saxenburgh en bij de landelijke ontwikkelingen rondom gegevensuitwisseling in de zorg.
Er zijn een aantal knelpunten naar voren gekomen in de analyse naar het huidige overdrachtsproces. Diverse processtappen worden onnodig of dubbel uitgevoerd. Informatie wordt handmatig gekopieerd naar andere systemen. Het ontwerp bevat een nieuw overdrachtsproces, waarin dubbel werk wordt voorkomen en ontslaginformatie tijdig bij de specialist ouderengeneeskunde (SO) is. Een pull mechanisme ondersteunt hierbij. Er hoeft dan geen overdrachtsdocument meer te worden opgesteld en verzonden. Om de registratielast te verlagen is het uitgangspunt dat alle informatie slechts eenmaal aan de bron wordt vastgelegd. Er zijn afspraken gemaakt over wie verantwoordelijk is voor de registratie van welke informatie op welk moment in het proces. Om deze nieuwe afspraken na te leven is gedragsverandering bij zorgverleners vereist.
Overdrachtsinformatie moet niet alleen tijdig, maar ook accuraat zijn. Er is een standaard dataset nodig die past bij de informatiebehoefte van de SO. Voor de overdracht van orthopedische patiënten naar de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is de BGZ in combinatie met de eOverdracht de meest geschikte beschikbare dataset. Een actueel medicatieoverzicht wordt het meest gemist.
Zorgverleners blijven registreren in hun eigen systeem. Systemen moeten aan elkaar gekoppeld worden om digitale overdracht van gegevens mogelijk te maken. Zowel het ECD als het EPD ontwikkelen hiervoor een eigen uitwisselingsplatform. Voor een schaalbare oplossing moeten systemen niet 1 op 1 met elkaar verbonden worden, maar moet een regionaal uitwisselingsplatform ingezet worden. Regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) ontwikkelen regionale uitwisselingsplatformen die binnen het Twiin programma als gekwalificeerde Twiin knooppunten (GTK) aan elkaar gekoppeld worden tot een landelijke infrastructuur. Voor het ophalen en verzenden van medicatiegegevens wordt aangesloten op het LSP, dat ook een GTK in de landelijke infrastructuur zal worden.
De gewenste oplossing kan op korte termijn niet gerealiseerd worden. Om actuele knelpunten rondom overdracht van orthopedische patiënten naar de GRZ op te lossen is er ook een ontwerp voor een tussenoplossing gemaakt. Hierin wordt de gewenste informatie uit het EPD in een viewer inzichtelijk gemaakt binnen het ECD. Hiermee is de gewenste informatie realtime beschikbaar. De tussenoplossing is een stap richting de gewenste eindoplossing. Zo zijn er goede afspraken gemaakt en kunnen professionals wennen aan het nieuwe proces en de standaard gegevensset.
Het ontwerp van de tussenoplossing wordt door middel van een pilot getoetst in de praktijk. Op basis van de resultaten uit de pilot zal het ontwerp verder worden aangescherpt. Het ontwerp is een blauwdruk voor alle uitwisselingsvraagstukken van Saxenburgh in de toekomst.
Originele taal-2Nederlands
Begeleider(s)/adviseur
  • Volkert, Pim, Begeleider
  • Lautenbach, Nico , Externe begeleider, Externe Persoon
  • Kieft, Renate, Externe begeleider, Externe Persoon
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 8 sep. 2021

Bibliografische nota

PdEng thesis.

Citeer dit