Bernoullian, terminal, penultimate or third order Markov statistics?

F.G. Karssenberg, C. Piel, A. Hopf, V.B.F. Mathot, W. Kaminsky

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  A series of 7 homogeneous ethylene-propylene copolymers is modeled by a Bernoullian, a terminal, a penultimate and a third order Markov model and it is found that the penultimate model describes this series best. The Bernoullian and terminal model prove to be insufficient and the third order Markov model is statistically not justified. Based on these results, a criterion to select the optimal Markovian order of homogeneous, single site catalyst produced copolymers is developed.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)295-299
  TijdschriftMacromolecular Theory and Simulations
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift5
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Bernoullian, terminal, penultimate or third order Markov statistics?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit