Behavior of CMPCs in unidirectional constrained and stress-free 3D hydrogels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S341
TijdschriftTissue engineering. Part A
Volume21
StatusGepubliceerd - 1 sep 2015

Citeer dit