Axial ratio enhancement for circularly-polarized millimeter-wave phased-arrays using a sequential rotation technique

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Axial ratio enhancement for circularly-polarized millimeter-wave phased-arrays using a sequential rotation technique'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen