Atomistic simulation of the surface energy of spinel MgAl 2O 4

Chang Ming Fang, Stephen C. Parker, Gijsbertus De With

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

98 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Atomistic simulations with atomic potentials including anion polarizibility have been performed for the low-index surfaces of spinel MgAl 2O 4 with various terminations. The calculations show that for the most stable surface the surface energy is 2.27 J/m 2 for the {100}, about 2.85 J/m 2 for the {110}, and 3.07 J/m 2 for the {111} orientation. The ratio between the experimental values to the calculated relaxed surface energies is about 1.5. Strong surface relaxation was found for the {110} and {111} orientation but only moderate surface relaxation for the {100} surface.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2082-2084
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of the American Ceramic Society
Volume83
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Atomistic simulation of the surface energy of spinel MgAl <sub>2</sub>O <sub>4</sub>'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit