Atomically precise impurity identification and modification on the manganese doped GaAs(110) surface with scanning tunneling microscopy

J.K. Garleff, C. Celebi, W. Roy, van, J.-M. Tang, M.E. Flatté, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Atomically precise impurity identification and modification on the manganese doped GaAs(110) surface with scanning tunneling microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Material Science

Chemistry