Asymptotics of symmetry in matroids

Rudi Pendavingh, Jorn van der Pol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

128 Downloads (Pure)

Samenvatting

We prove that asymptotically almost all matroids have a trivial automorphism group, or an automorphism group generated by a single transposition. Additionally, we show that asymptotically almost all sparse paving matroids have a trivial automorphism group.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's10
TijdschriftarXiv
Volume2016
Nummer van het tijdschrift1609.04975
StatusGepubliceerd - 16 sep. 2016

Bibliografische nota

10 pages

Trefwoorden

  • math.CO
  • 05B35, 05A16

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotics of symmetry in matroids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit