Asymptotics of fingerprinting and group testing: tight bounds from channel capacities

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
86 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotics of fingerprinting and group testing: tight bounds from channel capacities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen