Asymptotically local minimax estimation of infinitely smooth density with censored data

E. Belitser, B.Y. Levit

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  8 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  The problem of the nonparametric minimax estimation of an infinitely smooth density at a given point, under random censorship, is considered. We establish the exact asymptotics of the local minimax risk and propose the efficient kernel-type estimator based on the well known Kaplan-Meier estimator. Key words and phrases: Efficient estimator, local minimax risk, Kaplan-Meier estimator, kernel, random censorship.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)289-306
  Aantal pagina's18
  TijdschriftAnnals of the Institute of Statistical Mathematics
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotically local minimax estimation of infinitely smooth density with censored data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit