Asymptotic expansion in n^{-1} for percolation critical values on the n-cube and Z^n

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-357
TijdschriftRandom Structures and Algorithms
Volume27
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit