Assessing the effect of CaSO4 content on the hydration kinetics, microstructure and mechanical properties of cements containing sugars

G.C.H. Doudart de la Grée, Q. Yu, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing the effect of CaSO4 content on the hydration kinetics, microstructure and mechanical properties of cements containing sugars'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen