Assessing the chemical involvement of limestone powder in sodium carbonate activated slag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
163 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Assessing the chemical involvement of limestone powder in sodium carbonate activated slag'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen