Approximate analysis of the delivery splitting model

F.B.S.L.P. Janssen, A.G. Kok, de, F.A. Duyn Schouten, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

The concept of order splitting has been proposed primarily to enable buyers to obtain substantial inventory savings. In this paper we investigate the order splitting concept from the suppliers point of view, referred to as delivery splitting. We will show that for the supplier considerable cost savings can be obtained by using the concept of delivery splitting, although the motivation and the practical implementation can be different for buyer and supplier. Also we will show that an analytical (although approximative) treatment of the delivery splitting concept is feasible, which brings the concept within reach of practical implementation.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1136-1147
TijdschriftJournal of the Operational Research Society
Volume51
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Approximate analysis of the delivery splitting model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit