Applications of the Bottema-invariants in plane kinematics

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)430-440
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume67
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit