Applications of behavioural research on spatial problems II: preference and choice

H.J.P. Timmermans, R.G. Golledge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

65 Citaten (Scopus)
318 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)311-354
TijdschriftProgress in Human Geography
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit