Application of partial observability for analysis and design of synchronized systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
183 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of partial observability for analysis and design of synchronized systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering