Application of manufacturing message specification for flexible manufacturing system control

J.J.L. Neve, Alain W.A. Plasschaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

4 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-168
TijdschriftComputers in Industry
Volume29
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit