Application of broadband infrared reflector based on cholesteric liquid crystal polymer network to windows and its impact on reducing the energy consumption in buildings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)
10 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Application of broadband infrared reflector based on cholesteric liquid crystal polymer network to windows and its impact on reducing the energy consumption in buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science