Application of bifunctional platinum/hydrogen-ZSM5 catalysts for the conversion of small alkanes

J.H.C. Hooff, van, C.W.R. Engelen, H.W. Zandbergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)725-728
Aantal pagina's4
TijdschriftChemistry Express
Volume1
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit