Antibody-controlled actuation of DNA-based molecular circuits

W. Engelen, L.H.H. Meijer, B. Somers, T.F.A. de Greef, M. Merkx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)
161 Downloads (Pure)

Zoekresultaten