Annoyance from multiple transportation noise : statistical models and outlier detection

S. Kuhnt, C. Schürmann, B. Griefahn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)510-515
  TijdschriftMethods of Information in Medicine
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit