Anisotropic networks with stable dipole orientation obtained by photopolymerization in the ferroelectric state

R. A.M. Hikmet, J. Lub

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anisotropic networks with stable dipole orientation obtained by photopolymerization in the ferroelectric state'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie