Anisotropic mechanical properties of Selective Laser Sintered starch-based food

N. Jonkers, W.J. van Dijk, N.H. Vonk, J.A.W. van Dommelen (Corresponding author), M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
77 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Anisotropic mechanical properties of Selective Laser Sintered starch-based food'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science