Angle resolved electron spectra from collisions of doubly charged noble gas ions with a metal surface

P.A.A.F. Wouters, P.A. Zeijlmans van Emmichoven, A. Niehaus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Angle resolved electron spectra from collisions of doubly charged noble gas ions with a metal surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen