Analyzing iterations in identification with application to nonparametric H-infinity-norm estimation

C.R. Rojas, T.A.E. Oomen, H. Hjalmarsson, B. Wahlberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing iterations in identification with application to nonparametric H-infinity-norm estimation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen