Analyzing buckling mode ineractions in elastic structures using an asymptotic aproach: theory and experiments

C.M. Menken, G.J.M.A. Schreppers, W.J. Groot, R. Petterson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analyzing buckling mode ineractions in elastic structures using an asymptotic aproach: theory and experiments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen