Analytical approximations to the viscous glass flow problem in the mould-plunger pressing process, including an investigation of boundary conditions

S.W. Rienstra, T.D. Chandra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-259
TijdschriftJournal of Engineering Mathematics
Volume39
Nummer van het tijdschrift1-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit