Analytic solution to functional differential equations via Bell's polynomials

Diego Caratelli, Pierpaolo Natalini, Paolo Emilio Ricci (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

It is shown how to approximate the solution of functional differential equations in terms of Bell's polynomials.

Originele taal-2Engels
TijdschriftGeorgian Mathematical Journal
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftX
DOI's
StatusE-publicatie vóór gedrukte publicatie - 20 feb. 2024

Bibliografische nota

Publisher Copyright:
© 2023 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston 2023.

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analytic solution to functional differential equations via Bell's polynomials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit