Analysis of Weinstein's diffraction function

J. Boersma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-170
TijdschriftPhilips Research Reports
Volume30
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit