Analysis of turbulent flamelet combustion

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-43
TijdschriftErcoftac Bulletin
Volume64
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit