Analysis of the modified optical properties and band structure of GaAs1-xSbx-capped InAs/GaAs quantum dots

J.M. Ulloa, J.M. Llorens, M. Moral, del, M. Bozkurt, P.M. Koenraad, A. Hierro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
132 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the modified optical properties and band structure of GaAs1-xSbx-capped InAs/GaAs quantum dots'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie