Analysis of the flame thickness of turbulent flamelets in the thin reaction zones regime

L.P.H. Goey, de, T. Plessing, R.T.E. Hermanns, N. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of the flame thickness of turbulent flamelets in the thin reaction zones regime'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen