Analysis of some magnetic properties of diluted magnetic semiconductors including long-range interactions

C.J.M. Denissen, W.J.M. Jonge, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)503-507
Aantal pagina's5
TijdschriftSolid State Communications
Volume59
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit