Analysis of III-V layer stacks on INP substrates using spectroscopic ellipsometry in the NIR spectral range

H.G. Bukkems, Y.S. Oei, U. Richter, B. Gruska

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Thickness and complex refractive index of each layer in a double hetero structure, consisting of InP and InGaAsP, are obtained by spectroscopic ellipsometry. Accuracy is at least 2% in layer thickness and 0.005 in the refractive index of InP. An equation description of the complex refractive index allows for flexible description of InP-based materials in the wavelength range of 800–1700 nm. Simultaneous determination of thickness and refractive index by non-destructive ellipsometry in the near infra red (NIR) for the layers in a double hetero layer stack requires additional information on the properties of these layers
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)165-170
Aantal pagina's6
TijdschriftThin Solid Films
Volume364
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis of III-V layer stacks on INP substrates using spectroscopic ellipsometry in the NIR spectral range'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit