Analysis of Gravity Waves during the POLINAT Experiment and Some Consequences for Stratosphere-Troposphere Exchange

M. Moustaqui, H. Teitelbaum, P.F.J. Velthoven, van, H.M. Kelder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1019-1030
TijdschriftJournal of the Atmospheric Sciences
Volume56
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit