Analysis of copositive optimization based linear programming bounds on standard quadratic optimization

Gizem Sağol, E. Alper Yildirim

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-59
Aantal pagina's23
TijdschriftJournal of Global Optimization
Volume63
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 jan. 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit