Analysis and performance estimation of the Conjugate Gradient method on multiple GPUs

M. Verschoor, A.C. Jalba

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Analysis and performance estimation of the Conjugate Gradient method on multiple GPUs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen