Analogy between the modelling of pullout in solution spinning and the prediction of the vortex size in contraction flows

M.J.H. Bulters, H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
124 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Analogy between the modelling of pullout in solution spinning and the prediction of the vortex size in contraction flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemical Engineering

Engineering