An updated table of minimum-distance bounds for binary linear codes

A.E. Brouwer, T. Verhoeff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

148 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Tables with lower and upper bounds for dmax ( n,k), the maximum possible minimum distance of a binary linear code with word length n and dimension k, are shown.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)662-677
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit