An ultimate bound on the trajectories of Lorenz system and its applications

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An ultimate bound on the trajectories of Lorenz system and its applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics