An iterative solver for the DEVSS/DG method with application to smooth and non-smooth flows of the upper convected Maxwell fluid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)119-138
TijdschriftJournal of Non-Newtonian Fluid Mechanics
Volume75
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit