An introduction to three algorithms for sorting in situ

E.W. Dijkstra, A.J.M. Gasteren, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The purpose of this paper is to give a crisp introduction to three algorithms for sorting in situ, viz. insertion sort, heapsort and smoothsort. The more complicated the algorithm, the more elaborate the justification for the design decisions embodied by it. In passing we offer a style for the presentation of non-trivial algorithms that seems to have its merits.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-134
TijdschriftInformation Processing Letters
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An introduction to three algorithms for sorting in situ'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit