An introduction to multilinear algebra and some applications

A. Blokhuis, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-120
TijdschriftPhilips Journal of Research
Volume39
Nummer van het tijdschrift4-5
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit