An interface Newton-Krylov solver for fluid-structure interaction

C. Michler, E.H. Brummelen, van, R. Borst, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The numerical solution of fluid-structure interactions with the customary subiteration method incurs numerous deficiencies. We propose a novel solution method based on the conjugation of subiteration with a Newton-Krylov method, and demonstrate its superiority and beneficial characteristics.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1189-1195
TijdschriftInternational Journal for Numerical Methods in Fluids
Volume47
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An interface Newton-Krylov solver for fluid-structure interaction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit