An indicator for Wiener-Hopf integral equations with invertible analytic symbol

H. Bart, L.G. Kroon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An indicator for Wiener-Hopf integral equations with invertible analytic symbol'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde