An extended X-ray absorption fine structure spectroscopy study of a highly dispersed Rh/Al2O3 catalyst : the influence of CO chemisorption on the topology of rhodium

H.F.J. Blik, van 't, J.B.A.D. van Zon, T. Huizinga, J.C. Vis, D.C. Koningsberger, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

222 Citaten (Scopus)
164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2264-2267
TijdschriftJournal of Physical Chemistry
Volume87
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit