An explicit local uniform large deviation bound for Brownian bridges

O. Wittich

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  By comparing curve length in a manifold and a standard sphere, we prove a local uniform bound for the exponent in the Large Deviation formula that describes the concentration of Brownian bridges to geodesics.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-56
  TijdschriftStatistics and Probability Letters
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An explicit local uniform large deviation bound for Brownian bridges'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit