An experimental investigation on the onset from bubbling to turbulent fluidization regime in micro-structured fluidized beds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental investigation on the onset from bubbling to turbulent fluidization regime in micro-structured fluidized beds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen