An experimental analysis of the flow field in a three-dimensional model of the human carotid artery bifurcation

C.C.M. Rindt, A.A. Steenhoven, van, R.S. Reneman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Steady flow measurements were carried out in a rigid three-dimensional model of the human carotid artery bifurcation at a Reynolds number of 640 and a flow division ratio of . Both axial and secondary velocities were measured with a laser-Doppler anemometer. In the bulb opposite to the flow divider a zone with negative axial velocities was found with a maximal diameter of about 60% of the local diameter of the branch and a cross-sectional extent of about 25% of the local cross-sectional area. In the bulb the maximum axial velocity shifted towards the divider wall and at the end of the bulb an axial velocity plateau arose near the non-divider wall. Halfway through the bulb, secondary flow showed a vortex through which fluid flowed towards the divider wall near the bifurcation plane and back towards the non-divider wall near the upper walls.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)985-991
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Biomechanics
Volume21
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'An experimental analysis of the flow field in a three-dimensional model of the human carotid artery bifurcation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit